Friday, August 26, 2005

Phát hiện một giếng dầu mới ngoài khơi VN

Thông tin của Tập đoàn Dầu khí SOCO International PLC (Anh) cho biết công ty con của họ SOCO VN trong cuộc thăm dò ban đầu tại khu vực Tê Giác Trắng thuộc Lô 16/1 ngoài khơi VN (TGT-1X) đã phát hiện thấy một giếng dầu có trữ lượng khoảng 9.432 thùng dầu thô và 4,86 triệu mét khối khí đốt mỗi ngày.

Đánh giá ban đầu về kết quả tại giếng dầu này mở đường cho việc xác định một chiến lược định giá cho toàn bộ khu vực Tê Giác Trắng. Theo các chuyên gia dầu khí, việc phát hiện giếng dầu trên ở khu TGT-1X khẳng định khu vực có tiềm năng lớn trữ lượng trầm tích thuộc phía đông, Lô 16/1.

Các số liệu từ giàn khoan này cho thấy một cơ sở chắc chắn cho công việc tiếp tục các mũi khoan thăm dò tại những khu vực có triển vọng xung quanh.

Theo Thanh Niên

0 Comments:

Post a Comment

<< Home