Monday, October 10, 2005

9 tháng, khai thác gần 23 triệu tấn than


(01/10/2005)

">Sản lượng than sạch sản xuất tháng 9 toàn ngành ước đạt 2,54 triệu tấn, tăng 12,2% so với tháng 8 và tăng 4,2% so với tháng 9/2004; cộng chung 9 tháng đạt 22,77 triệu tấn tăng 20,9% so với cùng kỳ.

Trong số 18 đơn vị thành viên hoạt động trong lĩnh vực khai thác than thuộc Tổng Công ty Than, 9 tháng có 4 đơn vị đạt sản lượng trên 2 triệu tấn là: Công ty Than Đèo Nai, Than Cọc Sáu, Than Đông Bắc, Than Núi Béo góp phần nâng sản lượng khai thác 9 tháng đạt 21,7 triệu tấn, tăng 21,3% so với cùng kỳ.

Về tiêu thụ, do giá dầu trên thị trường thế giới biến động tăng trong thời gian qua nên nhu cầu về than càng lớn, sản lượng than tiêu thụ toàn Tổng Công ty 9 tháng khoảng 20,9 triệu tấn, tăng 19% so với cùng kỳ (trong đó xuất khẩu 9,92 triệu tấn, tăng 34%, tiêu thụ nội địa 10,9 triệu tấn, tăng 8%). Các chỉ tiêu khác đều tăng khá so với cùng kỳ như: bóc đất đá khoảng 116,2 triệu m3, tăng 42%, mét đào lò mới khoảng 164,8 km tăng 35%.

Mai Thuỷ, Website Bộ Công nghiệp ngày 30/9/2005

0 Comments:

Post a Comment

<< Home